Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XLIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 25 września 2023 roku odbyło się posiedzenie XLIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się od zatwierdzenia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. Następnie,w pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad, głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił informację o pracy w okresie pomiędzy XLVIII a XLIX Sesją Rady. Po wystąpieniu Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące działalności Stałych Komisji Rady Gminy, w tym samym czasie, przedstawili Przewodniczący Stałych Komisji Rady: Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych.

Kolejnym punktem obrad XLIX Sesji było przeprowadzenie przez Radę Gminy procedury wyborów ławników do sądów powszechnych. Jej realizację rozpoczęło przyjęcie przez Radnych uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 -2027. Następnie przeprowadzone zostało głosowanie, a po podliczeniu głosów i stwierdzeniu ich prawomocności, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławników. Zgodnie z jej treścią ławnikami Sądu Okręgowego w Krakowie zostali wybrani: pani Aleksandra Pieniążek oraz pani Małgorzata Warzecha. Natomiast ławnikiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty wybrano panią Małgorzatę Natkaniec.

W dalszej części obrad Radni podjęli kolejne uchwały:

  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca
    nieruchomości położonej w sołectwie Skrzeszowice, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dla której jest prowadzona Księga Wieczysta o nr KR1P/00200421/4, na cele: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze popegeerowskiego osiedla w miejscowości Skrzeszowice w oparciu o budowę kompaktowej oczyszczalni ścieków wraz z odprowadzeniem siecią kanalizacyjną ścieków oczyszczanych do potoku „Pokojówka” ;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2023 r.

Posiedzenie XLIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło, zgodnie z obowiązującym porządkiem obrad, omówienie spraw bieżących.

Pliki do pobrania:
2023-09-29