Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

IX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu 10 czerwca 2019 roku w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się IX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęła się ona od realizacji czynności formalno – prawnych czyli zatwierdzenia protokołu z poprzedniej Sesji Rady.

Realizację przyjętego porządku obrad rozpoczęło wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego, który przedstawił obecnym na Sesji informację o pracy w okresie pomiędzy VIII a IX Sesją Rady Gminy. Po wystąpienia Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące działalności w analogicznym okresie przedłożyli zebranym Przewodniczący Stałych Komisji Rady.

Kolejnym punktem obrad IX Sesji Rady Gminy była debata publiczna nad „Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2018”,w której uczestniczyli obecni na posiedzeniu Radni,Sołtysi i mieszkańcy naszej gminy. Przed rozpoczęciem debaty, radny Władysław Zięciak zgłosił wniosek formalny, aby wystąpienia mieszkańców zgłoszonych do debaty nie były dłuższe niż 5 minut. Zgłoszony wniosek został przez Radę Gminy przyjęty stosunkiem głosów 12 „za”,2 „przeciw” i 1„wstrzymujący się”.

Jako pierwszy w debacie głos zabrał pan Zbigniew Wawro (Czulice). Po nim, o „Raporcie o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2018”, wypowiadali się kolejni mieszkańcy naszej gminy. Byli to:pani Justyna Wojcieszak (Łuczyce), pani Iwona Tutaj – Niklińska (Goszyce), pan Henryk Laskosz (Prusy), pan Michał Gomółka (Kocmyrzów), pan Jarosław Łojek (Baranówka), pani Magdalena Tańska (Kocmyrzów), pan Sławomir Mentel (Wilków), pan Leszek Kaczmarczyk (Maciejowice), pani Halina Zięciak (Dojazdów) oraz Przewodnicząca Rady pani Małgorzata Doniec i radny, pan Tadeusz Rozpondek. Na zgłoszone w czasie wystąpień pytania odpowiedzi udzielili Wójt Gminy Marek Jamborski oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy.

Po zakończeniu debaty Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy panu Markowi Jamborskiemu wotum zaufania. Uchwała ta została przyjęta przy 13 głosach „za” i 2 głosy „przeciw”.

Następnym, realizowanym tego dnia przez Radę Gminy punktem porządku obrad było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2018.

W zgodzie z obowiązującymi procedurami prawnymi, które szczegółowo przypomniała Radnym Przewodnicząca Rady Małgorzata Doniec, rozpoczęło wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego dotyczące wykonania budżetu gminy w 2018 roku. W jego trakcie, Wójt Gminy przypomniał m.in. informację o strukturze budżetu i wydatków, a także wykonane w ubiegłym roku inwestycje oraz działania podjęte celem realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych w następnych latach.

Następnie odczytana została, przez Skarbnika Gminy Kornelię Łakomy, pozytywna opinia wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, a dotycząca sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów -Luborzyca w roku 2018. Opinia ta zawierała również pozytywną ocenę informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Kontynuując realizację ww. punktu obrad głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy, którzy w swoich wystąpieniach pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu Gminy w roku 2018. Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Krupiński, który przedstawił Radzie pozytywną ocenę wykonania budżetu gminy za rok 2018.

Po zakończeniu przedstawionej powyżej procedury Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca za 2018 rok. Uchwała ta została uchwalona przez Radę stosunkiem głosów 12 „za” i 2 głosy „przeciw”.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Krupiński przedstawił Radzie wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018. Dopełnieniem wniosku Komisji Rewizyjnej było wystąpienie Przewodniczącej Rady Małgorzaty Doniec, która odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Markowi Jamborskiemu.

Po wystąpieniu Przewodniczącej, Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z tytułu wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca za 2018 rok. Powyższa uchwała została przyjęta przez Radę Gminy Kocmyrzów – Luborzyca przy 12 głosach „za”i 2 głosach „przeciw”.

Po zakończonym głosowaniu Wójt Gminy Marek Jamborski, w krótkim wystąpieniu, podziękował za okazane Mu zaufanie i poparcie.

Kontynuując swoje obrady, Rada Gminy, podjęła podczas posiedzenia IX Sesji następujące uchwały:

  • w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Goszyce wraz z wprowadzonymi podczas IX Sesji zmianami zgłoszonymi przez mieszkańców tej miejscowości,
  • w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników, w skład którego weszli pani Anna Szlachta, pan Radosław Zębala i pan Paweł Mazur,
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025,
  • w sprawie sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania drogowego w 2019 roku, /z przeznaczneiem na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2293K w miejscowości Prusy/
  • w sprawie sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania drogowego w 2019 roku /z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2154K ul. Kielnik w miejscowości Goszcza/
  • w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania z zakresu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2165K w miejscowości Dojazdów,
  • w sprawie zmiany uchwały zmieniającej załącznik nr 3 do uchwały nr nr IX/57/2019 z dnia 10.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019 rok.

Wprowadzone do porządku obrad uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu spotkały się z dyskusją. Zgodnie z ustaleniami z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego w pierwszej kolejności będzie kontynuacja budowy chodników w Dojazdowie i Prusach a w następnej kolejności dokończenie budowy chodników w Kocmyrzowie i Łuczycach.

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2019-06-12