Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zwrot podatku akcyzowego - sierpień 2021 r.

Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub w formie papierowej dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego). Zwrot podatku akcyzowego przysługuje na bydło określone w załączniku do ustawy czyli: buhaje od 6 do 18 miesiąca, krowy, cielęta do 6 miesiąca, jałówki od 6 do 18 miesiąca.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydłaPieniądze wypłacane będą w październiku 2021 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

 

2021-07-08