Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 25.11.2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się XII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XI Sesji Rady Gminy.

  2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

  3. Uchwalenie rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca na wystąpienie z wnioskiem o skomunalizowanie działek nr 115/3, 115/4 w obrębie Maciejowice.

  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji dla jednostek OSP.

  9. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2025.

  10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2019-11-19