Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawarto umowę o dofinansowanie na projekt "Wdrażanie Programu Ochrony Potwietrza w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"

W dniu 26 marca 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca”, w ramach działania 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                Celem realizacji projektu jest wsparcie transformacji energetycznej Gminy Kocmyrzów -Luborzyca oraz wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, poprzez ograniczenie emisji i zanieczyszczeń stężeń: pyłu zawieszonego PM10; PM2,5; benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu, a także ograniczenie emisji CO2.

Celami szczegółowymi są:

- ograniczenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej budynków oraz wzmocnienie roli ekodoradców,

- wzrost świadomości mieszkańców regionu w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, w tym powietrza oraz korzyści płynących z wykorzystywania OZE.

Przez kampanie edukacyjne, spotkania oraz materiały informacyjne, projekt będzie angażował społeczność lokalną i stymulował jej rozwój, wskazując zalety wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i stosowania OZE, dokonywania termomodernizacji budynków: poprawa stanu zdrowia, komfort użytkowania, walory ekonomiczne, promocja czystego powietrza, gminy i innowacji.

Dzięki realizacji projektu, będzie możliwość kontynuacji zatrudnienia ekodoradców, którzy będą prowadzili akcje informacyjno – edukacyjne i spotkania z grupami opiniotwórczymi z zakresu ochrony klimatu, aktualizowali bazę CEEB, świadczyli szeroko pojęte poradnictwo związane m. in. ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego i aplikowaniem o środki na poprawę efektywności energetycznej, edukacji w zakresie oszczędności energii, OZE, możliwości dofinansowania, uchwały antysmogowej, korzyści płynących z wymiany kotłów węglowych, zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych związanych z zanieczyszczeniem środowiska

Dla mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym będzie świadczone doradztwo oraz będą rozpowszechniane i przekazywane akcesoria umożliwiające zwiększenie oszczędności w zakresie energii i wody np. żarówki LED, termostaty grzejnikowe, perlatory, reduktory prysznicowe czy ekrany grzejnikowe.

Dodatkowo realizacja projektu pozwoli na wyposażenie ekodoradców w profesjonalny sprzęt, ułatwiający działania doradcze, edukacyjne czy inwentarzowe np.: elektroniczny, mobilny terminal inwentaryzacji; kamerę termowizyjną; miernik jakości powietrza z wyświetlaczem.

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca i regionów sąsiednich. Zarówno mieszkańcy Gminy korzystający ze wsparcia ekodoradców, jak również pośrednio wszyscy ci, którzy mieszkają w sąsiedztwie, dzięki podniesieniu standardów jakości powietrza w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca, będą odczuwać korzyści zdrowotne u siebie.

 

                Całkowita wartość projektu wynosi: 588 235,29 zł:

- dofinansowanie ze środków UE w wysokości 500 000,00zł tj. 85%;

- środki własne: 88 235,29 zł tj. 15%.

2024-05-10