Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję

2024-2027W dniu 31 grudnia 2023 roku upływa kadencja ławników, w związku z tym, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócił się do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z prośbą o dokonanie wyboru ławników:

do Sądu Okręgowego:

Wydziały Karne (III i VI) – 1 ławnik

XI Wydział Cywilny Rodzinny - 2 ławników

 

do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty:

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 1 ławnik

Łącznie uzasadnionym byłby wybór 4 ławników.

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ZGŁASZAJĄ RADZIE GMINY:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Karta zgłoszenia

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
  1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

   

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej Gminy, a także w Biurze Rady Gminy /II piętro, pok. 33/ lub na Dzienniku Podawczym /parter/.TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2023r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca br. ,a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

 • w Biurze Rady Gminy /II piętro, pok. 33/ lub na Dzienniku Podawczym /parter/.

 

OPŁATY:

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.Podstawa prawna:

art. 158 – 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U.2023, poz. 217 z późn. zm.)

 Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:
2024-03-15