Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Spotkanie z Sołtysami w Rawałowicach

W piątek 18 marca 2022 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rawałowicach odbyło się spotkanie Wójta Gminy Marka Jamborskiego z Sołtysami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło je wystąpienia przedstawicieli Gminnego Sztabu Kryzysowego dotyczące sytuacji uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na jej terenie, a także działań podejmowanych i koordynowanych przez gminę w sprawie pomocy uchodźcom.

 

W kolejnej części spotkania Sołtysi zapoznali się z prezentacją multimedialną Ekodoradcy, dotyczącą podejmowanych i realizowanych działań w zakresie poprawy stanu środowiska, w tym szczególnie czystości powietrza.

 

W następnym punkcie realizowanego porządku spotkania Sołtysi otrzymali informację na temat złożonych wniosków o dofinansowanie oraz o realizowanych projektach.

 

W trakcie spotkania podsumowane zostały przez kierowników Referatów Urzędu Gminy inwestycje zrealizowane w 2021 roku oraz przedstawione zadania planowane do realizacji w roku bieżącym. Omówiony został również temat rozwoju kanalizacji w gminie, w tym alternatywne sposoby jego rozwiązania.

 

W dalszej części spotkania omówiono kwestie związane z wykonaniem zadań ze środków Funduszu Sołeckiego na rok 2021 oraz przedstawiono informację dotyczącą stanu realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego na rok 2022, w poszczególnych sołectwach gminy. Następnie odbyła się dyskusja na temat Funduszu Sołeckiego na rok 2023.

 

Na zakończenie spotkania, działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w roku 2021 oraz jego plany na bieżący 2022 rok przedstawiła Sołtysom, w formie prezentacji multimedialnej, Dyrektor ZGK Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Spotkanie zakończyło się dyskusją i omówieniem spraw bieżących.

 

 

 

2022-03-21