Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Spotkanie w sprawie programu "Czyste Powietrze"

W ramach zaplanowanego cyklu spotkań promujących nowy program, pt. „Czyste Powietrze”, mający doprowadzić do poprawy jakości powietrza, w dniu 6.09.2018 r. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami naszej gminy. Na wstępie, prowadząca wykład i późniejszą dyskusje, doradca energetyczny Pani Anna Synowiec - pracownik Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przedstawiła problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych, w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk. Następnie omówiła zasady Programu, w tym rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiła sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. W trakcie dyskusji, zgromadzeni mieszkańcy zadawali liczne pytania, na które prowadząca starała się rzeczowo i wyczerpująco odpowiadać.

 

Dla osób nie mogących uczestniczyć w ww. spotkaniu, przedstawiamy poniżej ogólne informacje na temat przedmiotowego Programu.


"Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działanie skierowane jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Na realizację ww. programu przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów). Finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Okres finansowania programu obejmie lata 2018-2029. Finansowanie programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej. Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł. Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.
Po uruchomieniu, nabór wniosków od mieszkańców naszej gminy, będzie prowadził Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

WFOŚiGW w Krakowie
31-002 Kraków ul. Kanonicza 12
Tel. (12) 422-94-90
Tel. (12) 422-30-46
www.wfos.krakow.pl
biuro@wfos.krakow.pl

 

POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE":


Program przewiduje dofinansowanie, m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie ścian i stropów budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

Warunki dofinansowania:

 • maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona dotacja – 53 tys. zł,
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł,
 • oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie,
 • planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat,
 • możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.,
 • dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie,
 • przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

 

2018-12-12