Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Program priorytetowy „Moja woda”

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków dla Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego “Moja Woda”.

Od 3 lipca 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie na instalacje przydomowej retencji  programie „Moja Woda” przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Finansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,
  • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

Wnioski z terenu województwa małopolskiego należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12.

Szczegółowe informacje o naborze (w tym Regulamin) zamieszczone są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

UWAGA: wymagane jest złożenie wniosku w OBU wersjach tj. elektronicznej (o której mowa w pkt 4) oraz podpisanej (o  której mowa w pkt 5).


Termin realizacji powyższego programu obejmie lata 2023 – 2024, podpisanie umów realizowane będzie do 30 czerwca 2024 r., natomiast wydatkowanie środków do końca 2024r. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. - zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku. Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 3 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

W celu uzyskania dodatkowych informacji pytania można zadawać na adres e-mail: moja.woda@wfos.krakow.pl lub kontaktować się z pracownikami:


Izabela Klimkiewicz – 573 143 695,

Renata Stankiewicz – 573 143 708

Anita Dziekan – 573 143 863

Artur Tomasiewicz – 785 855 922

 

2023-10-10