Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

„MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” - NABÓR DO PROJEKTU

CEL PROJEKTU: stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE (warunki obowiązkowe):
O wsparcie mogą ubiegać się Rodzice sprawujący opiekę nad Dzieckiem w wieku do lat 3 (urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) zamieszkali w woj. małopolskim (tj. przebywający na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu):

  • pozostający bez pracy, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi wejście na rynek pracy
  • przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi powrót na rynek pracy
  • pracujący, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.
2022-06-15