Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Kapliczki Powiatu Krakowskiego

Starostwo Powiatu Krakowskiego uruchomiło program „Kapliczki Powiatu Krakowskiego”, w ramach którego udzielana będzie dotacja z budżetu Powiatu Krakowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu krakowskiego.

Dotacja będzie udzielana na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w wysokości 70 % kosztów prac, przy kapliczkach, które:
- położone są na terenie powiatu krakowskiego,
- wpisane są do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Wniosek o dofinansowanie może zostać złożony przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną (np. gminę, parafię, organizację pozarządową), finansującą prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kapliczce, a także posiadającą tytuł prawny do kapliczki, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

  • I nabór: od 15 kwietnia do 14 maja 2021 roku (z terminem realizacji zadania do 30 listopada 2021 roku),
  • II nabór: od 1 do 31 października 2021 roku (z terminem realizacji zadania w 2022 roku).


Więcej informacji na stronie: https://powiat.krakow.pl/kapliczki

2021-04-27