Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Jednorazowa pomoc w postaci kwoty 300 zł na utrzymanie dla uchodźców / Одноразова допомога у вигляді 300 злотих на утримання біженців


Obywatelowi Ukrainy którego pobyt jest w Polsce legalny ( ma nadany numer PESEL ) przysługuje jednorazowa pomoc w wysokości 300 zł na utrzymanie – w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W naszej gminie wniosek o wypłatę składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Jagiellońskiej 7 w Luborzycy. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Świadczenie nie wymaga wydania decyzji i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, przyznawane jest jednorazowo, bez względu na dochód. Aby wykluczyć możliwość pobierania świadczenia wielokrotnie dane dotyczące udzielonej pomocy będą gromadzone w Centralnej Bazie Beneficjentów.

Громадянин України, перебування якого в Польщі є легальним (надано номер PESEL), має право на одноразову допомогу у розмірі 300 злотих на утримання – зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла. У нашій гміні заява про виплату подається до Гмінного центру соціального захисту на вулиці Ягеллонській, 7 у Любожиці. Заява подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною. Пільга не потребує винесення рішення та проведення екологічної співбесіди, вона надається одноразово, незалежно від доходу. Щоб виключити можливість отримання пільги, дані про надану допомогу збиратимуться багаторазово в ЦБ бенефіціарів.

Файли для завантаження:

2022-03-24