Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Fundusz Sołecki - informacje

SKŁADANIE WNIOSKÓW O REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO DO WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA

 

W związku z wyrażeniem zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, informujemy, że w zakresie każdego sołectwa do dnia 30 września 2019 r. sołtys winien złożyć do Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wniosek sołectwa, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu na kolejny rok 2020. Wniosek ma wskazywać jakie przedsięwzięcia dla danego sołectwa mają być realizowane z funduszu sołeckiego. Wniosek ten wcześniej uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy: sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Efektem zebrania wiejskiego powinna być uchwała zebrania wiejskiego dot. wniosku o fundusz sołecki. Kwestie dot. zebrania wiejskiego reguluje statut sołectwa. Z zebrania wiejskiego należy również sporządzić protokół. Uchwała zebrania wiejskiego wraz z wnioskiem o fundusz sołecki, listą obecności oraz protokołem przekazywane są przez sołtysa do Wójta w/w terminie.

 

Kwestię składania wniosku o fundusz sołecki reguluje ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r, poz. 301, z późn. zm). W szczególności należy zwrócić uwagę, że wniosek winien dotyczyć:

  • zadań własnych gminy
  • służyć poprawie warunków życia mieszkańców
  • być zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy

 

Ponadto wniosek winien również:

  • dotyczyć/wskazywać przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze danego sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji podanej przez Wójta Gminy o dostępnej wysokości środków funduszu;

  • zawierać oszacowanie kosztów przedsięwzięcia i jego uzasadnienie.

 

Poniżej przedstawiamy:

  • materiały szkoleniowe w przedmiotowym temacie oraz wzory do wykorzystania, przy składaniu wniosku o realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, pok. 36, p. Joanna Hankus, p. Bernadeta Zębala,  tel. 12 387 00 36.

 

15 lipca 2019 r. odbyło się specjalne szkolenie dla sołtysów naszej gminy dotyczące Funduszu Sołeckiego. Szkolenie to prowadził pan dr Wojciech Lachiewicz – Wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

 

Poniżej, celem przypomnienia, zamieszczamy prezentację ze szkolenia.

Pliki do pobrania:
2019-08-21