Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Aktutalny stan realizacji dodatków

Poniżej zamieszczamy informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy w sprawie realizacji dodatków: gazowego, węglowego i elektrycznego i do innych źródeł ciepła( wg stanu na dzień 02-02-2023).

 

Dodatek gazowy jest w dalszym ciągu realizowany.

Dodatek gazowy jest przeznaczony dla osób, które posiadają w swoim domu ogrzewanie gazowe. Dzięki temu mogą otrzymać zwrot podatku VAT.

Należy łącznie spełnić dwa warunki:

 

Warunek 1:

Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),

 

Warunek 2:

Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:

-w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,- zł,

-w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

-Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Jeśli osoba, która podpisała umowę z dostawcą gazu nie może osobiście złożyć wniosku w urzędzie:

-może złożyć wniosek elektronicznie lub przez aplikację mobilną „mObywatel”

-wniosek może skutecznie złożyć inna osoba (np. inny członek gospodarstwa domowego) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienioną osobę uprawnioną.

 

W każdym przypadku:

-faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),

-dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

 

Jeśli to niezbędne w danym przypadku:

-dokumenty zaświadczające o dochodzie

-Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów.

-Urząd uzyskuje dane dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu poprzez usługę CSIZS Emp@tia.

-Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez organ rozpatrujący wniosek.

 

Takimi dokumentami mogą być na przykład:

-dowód zasądzenia alimentów,

-informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,

-informacje o przyznanym stypendium,

-informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego

 

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

-do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

-po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

 

Do dnia 29 lutego 2024 r., termin 30 dni od dnia otrzymania faktury nie ma praktycznego zastosowania i ma charakter instrukcyjny.

 

Wniosek składany po dniu 29 lutego 2024 r. może obejmować jedynie fakturę, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.

Ponadto poniżej zamieszczamy informacje na temat realizowanych dodatków: węglowego, elektrycznego i do innych źródeł ciepła

 

Dodatek węglowy:

-31-01-2023 zakończono wypłatę dodatków węglowych na podstawie prawidłowo złożonych i zweryfikowanych pozytywnie wniosków.

Wypłacono dodatki dla 1377 wnioskodawców- na łączna kwotę 4.131.000zł

 

Dodatek do innych źródeł ciepła

 

Łącznie wypłacono dodatki dla 270 wnioskodawców . Pozostałe dodatki na podstawie pozytywnie rozpatrzonych 14 wniosków zostaną wypłacone w miesiącu lutym 2023r, niezwłocznie po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.

 

Dodatek elektryczny

01-02-2023 zakończono przyjmowanie wniosków na dodatek elektryczny.

 

Zostało złożonych 50 wniosków. Wypłata świadczeń z pozytywnie rozpatrzonych wniosków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na zadanie z budżetu wojewody.

 

2023-02-03