Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

8 miejsce w Rankingu Gmin Małopolski 2022

W dniu 07.12.2022r. miała miejsce uroczysta Gala Rankingu Gmin Małopolski 2022, podczas której zaprezentowano wyniki plebiscytu.
Nasza gmina zajęła 8 miejsce na 182 gminy w Województwie Małopolskim.

Ranking to inicjatywa, która realizowana jest przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

Wyniki Rankingu oparte są o dane zgromadzone w statystyce publicznej, zestawione i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

Wskaźnik syntetyczny jest wyliczony w oparciu o 17 wskaźników składowych:

1.Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
2.Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
3.Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
4.Udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021 r.
5.Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
6.Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r.
7.Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 - średni wynik w %.
8.Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.
9.Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.
10.Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.
11.Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r.
12.Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r.
13.Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.
14.Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r.
15.Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.
16.Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r.
17.Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności w 2021 r

 

2023-01-26