Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

10 milionów złotych dla nowych inwestycji w gminie

Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej im. gen. M. Langiewicza w Goszczy. Te dwa projekty uzyskały dofinansowanie z II Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Pierwsza z dofinansowanych inwestycji realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakłada budowę nowych zbiorników wyrównawczych wody pitnej, których pojemność nie powinna przekroczyć 1000 m3 każdy. Szczegółowe parametry techniczne, zarówno nowych zbiorników jak i infrastruktury im towarzyszącej określi szczegółowo program funkcjonalno - użytkowy i kompleksowa dokumentacja projektowa. Schemat konstrukcyjny każdego ze zbiorników, ich niezbędne elementy, infrastruktura towarzysząca zostaną dostosowane do panujących warunków terenowych, przepisów prawa budowlanego oraz wodnego. Budowa nowych zbiorników wody pitnej zdecydowanie ograniczy problemy z ciągłością dostaw wody w okresie wzmożonego poboru i suszy. Nowe zbiorniki nie tylko wpłyną na nieprzerwane dostawy wody do istniejących odbiorców, ale pozwolą również zabezpieczyć stale rosnącą w naszej gminie liczbę nowych odbiorców (rocznie przybywa w granicach 250-300 nowych przyłączy). Celem planowanej operacji jest podniesienie efektywności zarządzania infrastrukturą wodociągową, poprawa ciągłości dostaw wody do gospodarstw domowych oraz zapewnienie warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej nowych odbiorców, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego, a przez to wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Rozbudowa szkoły w Goszczy obejmuje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalno - sanitarnym oraz rozbudowę o 2 sale dydaktyczne. Powierzchnia obiektu dzieli się na część sportową - 530,72 m2, co stanowi ok. 64 % pow. użytkowej, należącej do części parterowej obiektu. Pozostała część o wielkości pow. 300,37 m2, tj. 36,0% pow. użytkowej należy do części dydaktycznej w kondygnacji poddasza. Kubatura obiektu wynosi 7248,20 m3. Obiekt wyposażony będzie w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, c.o. z kotłownią gazową wspomaganą kolektorami solarnymi, wentylację mechaniczną, klimatyzację, elektryczną i teletechniczną oraz odgromową. Podstawowe wyposażenie sali gimnastycznej: tablice do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, zestaw do siatkówki, drabinki, ławeczki oraz siatka ochronna na okna. Dla szatni zaprojektowano szafki ubraniowe z 2-wu osobowymi ławkami. Wyposażenie sal dydaktycznych w stoły, krzesła i tablice. Teren zostanie zagospodarowany poprzez utwardzenie kostką brukową i założenie zieleńców. Obiekt przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych, w tym zaplecze sanitarne. W ramach pokonania barier architektonicznych wejście do sali gimnastycznej zaprojektowano z poziomu terenu na parter, a komunikacja z częścią dydaktyczną zostanie wyposażona w platformę. Ciągi komunikacyjne oznaczone zostaną elementami odblaskowymi. Z miejsc parkingowych wydzielone są stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Przy obiekcie zaprojektowano bezpieczny układ komunikacyjny.
Dla projektu Starosta Krakowski w dniu 31.03.2021 r. wydał Decyzję o pozwoleniu na budowę NR AB.V.1.308/2021. Brak sali gimnastycznej oraz obiektów sportowych przy szkole uniemożliwiają funkcjonowanie na jej terenie UKS-u. Pomimo to uczniowie aktywnie uczestniczą w Gminnych Igrzyskach Sportowych oraz turniejach (Rugby Tag, tenisa stołowego, piłki siatkowej) osiągając wysokie miejsca. Budowa sali przyczyni się do ożywienia zainteresowań sportowych wśród uczniów i osiągania lepszych wyników. Efekt społeczny to zapewnienie dzieciom i młodzieży standardowych warunków do uprawiania sportu, prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego, poprawy warunków nauczania. Dzięki inwestycji nastąpi wyrównanie szans w dostępie do bazy sportowej środowiska wiejskiego w stosunku do miejskiego.

 Nie bez znaczenia jest stworzenie warunków do zagospodarowania czasu wolnego od nauki i pracy, integracji mieszkańców, a poprawa estetyki i stanu środowiska mierzona będzie wzrostem znaczenia gminy w regionie. 

2022-05-30