Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Umowa na dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) podpisana

Podpisano umowę na Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)”.

Dnia 27 września 2018 r. została podpisana przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowaniu realizacji Projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT.

Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej dla w/w inwestycji.

Celem Projektu jest między innymi:

 • poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, dzięki wybudowanej infrastrukturze i umożliwieniu deponowania odpadów w PSZOK,

 • podniesienie atrakcyjności osadniczej, inwestycyjnej i turystycznej obszaru objętego projektem,

 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca poprzez promowanie segregacji „u źródła” oraz recyklingu.

Celem bezpośrednim projektu wynikającym ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy jest także:

 • poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwiązanie problemów gospodarki odpadami komunalnymi,

 • rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów, poprzez jego uzupełnienie
  i uszczelnienie dzięki wybudowaniu PSZOK.

 

Dzięki realizacji inwestycji zostaną zaspokojone potrzeby związane z objęciem systemem selektywnego zbierania odpadów mieszkańców Gminy, w tym:

 • poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury, gdzie można zdeponować odpady segregowane,

 • realizacja przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca zapisów krajowego oraz wojewódzkiego programu gospodarowania odpadami,

 • poprawa w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą
  o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

 • poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez: zwiększenie stopnia segregacji
  oraz recyklingu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także niwelowanie problemu tzw. „dzikich wysypisk”.

Szacowana wartość zadania 1 240 666,82 zł., wnioskowana kwota pomocy 568 991,93 zł.2020-01-14