Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W związku z Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zawiadamia się Mieszkańców Woli Luborzyckiej, że w dniu 30 marca 2019 r. /sobota/ o godzinie 16.00 u Sołtysa odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Proponowany porządek obrad zebrania:
1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej
- powołanie komisji skrutacyjnej
- określenie liczby członków Rady Sołeckiej
- zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
- autoprezentacja kandydatów
- tajne głosowanie
- ogłoszenie wyników
3. Sprawy bieżące
W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji /tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/, zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

/-/ Wiesław Wójcik
Zastępca Wójta

2019-03-21