Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W związku z Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zawiadamia się Mieszkańców Rawałowic, że w dniu 24 marca 2019 r. /niedziela/ o godzinie 17.00 w budynku Remizy OSP odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Proponowany porządek obrad zebrania:

 1. 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania.
 2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej
  - powołanie komisji skrutacyjnej
  - określenie liczby członków Rady Sołeckiej
  - zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
  - autoprezentacja kandydatów
  - tajne głosowanie
  - ogłoszenie wyników
 3. Sprawy bieżące

/-/ Wiesław Wójcik
Zastępca Wójta

2019-03-15