Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W związku z Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zawiadamia się Mieszkańców Pietrzejowic, że w dniu 7 kwietnia 2019 r. /niedziela/ o godzinie 16.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Proponowany porządek obrad zebrania:
1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej
- powołanie komisji skrutacyjnej
- określenie liczby członków Rady Sołeckiej
- zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
- autoprezentacja kandydatów
- tajne głosowanie
- ogłoszenie wyników
3. Informacja Przedstawiciela Gminnej Rady Seniorów.
4. Sprawy bieżące

W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji /tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/, zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut /niezależnie od ilości uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/.

/-/ Wiesław Wójcik
Zastępca Wójta

2019-03-29