Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W związku z Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zawiadamia się Mieszkańców Kocmyrzowa, że w dniu 24 marca 2019 r. /niedziela/ o godzinie  16.00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie na dole (dawna szkoła) odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Proponowany porządek obrad zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania.
 2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej
  - powołanie komisji skrutacyjnej
  - określenie liczby członków Rady Sołeckiej
  - zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
  - autoprezentacja kandydatów
  - tajne głosowanie
  - ogłoszenie wyników
 3. Sprawy bieżące

W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji /tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/, zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

/-/ Wiesław Wójcik
Zastępca Wójta

2019-03-15