Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W związku z Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zawiadamia się Mieszkańców Goszczy, że w dniu 20 marca 2019 r. /środa/ o godzinie 17.00 w budynku Remizy OSP odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Proponowany porządek obrad zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania.
 2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej
  - powołanie komisji skrutacyjnej
  - określenie liczby członków Rady Sołeckiej
  - zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
  - autoprezentacja kandydatów
  - tajne głosowanie
  - ogłoszenie wyników
 3. Sprawy bieżące

W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim
terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut (wymagana frekwencja 1/12 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa).

/-/ Wiesław Wójcik
    Zastępca Wójta

2019-03-15