Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja na temat możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 37e Kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokali wyborczych.

Uwaga!
Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego należy zgłosić najpóźniej w terminie do 2 października 2023 r.

Zgłoszenie, może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:

  • nazwisko i imię (imiona),
  • numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy,
  • miejsce zamieszkania, lub inne miejsce o którym mowa w w ar. 37 e§ 1 pkt 1 i 2 (tj miejsce podane we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie lub miejsce pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania w przypadku posiadania zaświadczenia o prawie do głosowania)
  • wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego,
  • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
  • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności
i ważności orzeczenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż 13.10.2023 r. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
 ul. Jagiellońska 7
32-010 Luborzyca
tel/fax: 12 387 14 10
info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Poniedziałek 9.00 – 18.00
Wtorek – Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 14.00

2023-09-27