Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę 13 października 2019 roku. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach: 7.00 – 21.00.

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejstru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejstru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.I. Dopisanie do spisu wyborców

Do spisu wyborców mogą się dopisać:

 1. Wyborcy przebywający czasowo na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkujący ale przebywający na terenie tut. Gminy w okresie obejmującym dzień wyborów.Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do dnia 08 października 2019 roku.

 2. Wyborcy niepełnosprawni na obszarze gminy właściwej na miejsce jego stałego zamieszkania w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do dnia 08 października 2019 roku.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (druk do pobrania)

 

 

II. Głosowanie na podstawie zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie, w którym wyborca będzie ujęty w spisie wyborców. Wniosek można złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej lub przez upoważnioną pisemnie osobę do dnia 11 października 2019 roku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście lub przez upoważnioną osobę. Zaświadczenie o prawie do głosowania jest bezpłatne. Z otrzymanym zaświadczeniem można oddać głos w dowolnej obwodowej komisji wyborczej na terenie kraju lub za granicą lub na polskim statku morskim. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

W przypadku zagubienia, kradzieży zaświadczenie o prawie do głosowania nie będzie możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (druk do pobrania)

 

III. Udostępnienie spisu wyborców

W okresie między 24 września 2019 roku a 04 października 2019 roku każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca czy został uwzględniony w spisie wyborców w wyborach do do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie, tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.

Udostępnienie spisu wyborców wymaga osobistego stawienia się wyborcy w Urzędzie.


Wnioski można złożyć w następujących godzinach:

Poniedziałek: 9.00-18.00

Wtorek-Czwartek: 7.00-15.00

Piątek: 7.00-14.00.

 

 

IV. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie przez pełnomocnika.

 

Głosować przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2018 r. poz.511 z późn.zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1270 z późn.zm.);

 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

 1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

 2. mąż zaufania;

 3. obserwator społeczny;

 4. osoba kandydująca w wyborach.


Pełnomocnictwo można przyjąć:

 1. tylko od jednej osoby lub

 2. od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.


Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca lub przed innym pracownikiem Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca upoważnionym przez wójta gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 04 października 2019 roku. Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 9.00-18.00

Wtorek- Czwartek: 7.00-15.00

Piątek: 7.00-14.00

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (druk do pobrania) musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa
  zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (druk do pobrania),

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,

 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.


Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Cofnięcie udzielonego pełnomocnictwa

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa poprzez: złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 11 października 2019 roku stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w godzinach pracy urzędu gminy lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 13 października 2019 roku w godzinach od 7.00 do 21.00. pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

 

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

 

Głosowanie korespondencyjne

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 30 września 2019 roku.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270 z późn. zm.);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust.2 ustawy wymienionej w pkt1

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania. Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.

 

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 08 października2019 roku. Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

 

 

Więcej informacji dotyczących głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać pod adresem: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/informacje oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pod adresem: https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/samorzad/wybory/wybory-do-sejmu-i-senatu/

 

2019-09-09