Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 roku zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczając ich datę na niedzielę 26 maja 2019 roku. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach: 7.00-21.00.

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejstru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejstru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.I. Dopisanie do spisu wyborców.

Do spisu wyborców mogą się dopisać:

 1. Wyborcy przebywający czasowo na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkujący ale przebywający na terenie tut. Gminy w okresie obejmującym dzień wyborów.Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do dnia 21 maja 2019 roku.

 2. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową, oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, pełniącym służbę w systemie skoszarowanym - na wniosek wniesiony do urzędu między 05 maja 2019 roku a 13 maja 2019 roku. Osoby które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej do dnia 24 maja 2019 roku

 3. Wyborcy niepełnosprawni na obszarze gminy właściwej na miejsce jego stałego zamieszkania w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do dnia 12 maja 2019 roku.

 4. Wyborcy będący obywatelami Unii Europejskiej, jeżeli są wpisani do stałego rejestru wyborców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do dnia 21 maja 2019 roku.

 

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

 

II. Głosowanie na podstawie zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie, w którym wyborca będzie ujęty w spisie wyborców. Wniosek można złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej lub przez upoważnioną pisemnie osobę do dnia 24 maja 2019 roku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście lub przez upoważnioną osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie ( może to być jeden dokument) w którym wskazuje: imię( imiona) i nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy i dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Zaświadczenie o prawie do głosowania jest bezpłatne.

Z otrzymanym zaświadczeniem można oddać głos w dowolnej obwodowej komisji wyborczej na terenie kraju lub za granicą lub na polskim statku morskim. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

W przypadku zagubienia, kradzieży zaświadczenie o prawie do głosowania nie będzie możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

 

III. Głosowania w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą.

 

 1. Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców do dnia 21 maja 2019 roku w gminie właściwej dla miejsca czasowego pobytu.

 2. Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę , o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

   

 

IV. Udostępnienie spisu wyborców.

 

W okresie między 06 maja 2019 roku a 17 maja 2019 roku każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca czy został uwzględniony w spisie wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie, tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.

 

Wnioski można złożyć w następujących godzinach:

Poniedziałek: 9.00-18.00

Wtorek-Czwartek: 7.00-15.00

Piątek: 7.00-14.00.

 

 

V. Dopisanie do spisów wyborców utworzonych za granicą lub na polskich statkach morskich.

 

 1. Wyborca stale zamieszkujący za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce,

  a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału powinien zgłosić właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą do dnia 23 maja 2019 roku.

 2. Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na polskim statku morskim wyborca składa do kapitana statku do dnia 23 maja 2019 roku.

 

Więcej informacji dotyczących głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego można uzyskać pod adresem : https://pkw.gov.pl/830_Wybory_do_Parlamentu_Europejskiego_w_2019

2019-05-06