Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja dla mężów zaufania uprawnionych do wypłaty diety

Warunki przyznania diety

Zgodnie z zapisami art. 103aa ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Dieta może zostać wypłacona wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa powyżej.


Uwaga !!! - Wypłata diety

Wypłata diet dla mężów zaufania będzie odbywać się na podstawie dostarczonego do Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wniosku o wypłatę diety, do którego należy załączyć zaświadczenie wydane przez obwodową komisję wyborczą, o którym mowa powyżej.

Wzór wniosku o wypłatę diety dla męża zaufania – do pobrania – Wnioski o wypłatę diety dla mężów zaufania będą przyjmowane na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca.

Zgodnie z brzmieniem art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, dieta wypłacana jest mężom zaufania po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2024-06-10