Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie Wiejskie Wsi Głęboka w dniu 15.01.2023r. - Wybory Sołtysa

W związku z Uchwałą Nr XLI/398/2022 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w miejscowości Głęboka zawiadamia się Mieszkańców Głębokiej, że w dniu 15 stycznia 2023 r. /niedziela/ o godzinie 17.00 w budynku Remizy OSP odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa.


Porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania.

2. Przeprowadzenie wyboru Sołtysa:

- powołanie komisji skrutacyjnej;

- zgłoszenie kandydatów na Sołtysa;

- autoprezentacja kandydatów;

- przeprowadzenie tajnego głosowania;

- ogłoszenie wyników

3. Sprawy bieżące

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji /tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/, zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

Jednocześnie Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przypomina, że uprawnionymi do głosowania w w/w wyborach są osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.


Stały rejestr wyborców obejmuje osoby zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz osoby, które stale zamieszkują i na własny wniosek zostały wpisane decyzją do stałego rejestru wyborców. Natomiast z rejestru wyborców skreślone są osoby, które zostały pozbawione praw wyborczych lub które wpisały się do rejestru wyborców w innej gminie.

W związku z powyższym osoby, które stale zamieszkują na obszarze gminy Kocmyrzów-Luborzyca bez zameldowania na pobyt stały mogą złożyć wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców tut. gminy.

Procedura wpisania do rejestru wyborców zamieszczona jest pod adresem:

https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/media/1924/so03-wpisanie-do-stalego- rejestru-wyborcow.pdf

Na podstawie prowadzonego przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca stałego rejestru wyborców będzie sporządzony spis osób uprawnionych do głosowania w wyborach Sołtysa miejscowości Głęboka.
W celu potwierdzenia tożsamości wyborcy prosimy o zabranie na wybory Sołtysa dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.


Każdy mieszkaniec może sprawdzić w tut. urzędzie czy jest ujęty w stałym rejestrze wyborców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Więcej informacji dot. stałego rejestru wyborców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (parter) pok.4, telefonicznie pod numerem 12 387 14 10 wew.22 w godzinach pracy urzędu:

Poniedziałek: 9ºº-18ºº

Wtorek – Czwartek: 7ºº-15ºº

Piątek: 7ºº-14ºº.

 

Z up. Wójta

mgr inż. Wiesław Wójcik

Zastępca Wójta

2023-01-05