Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Ogłoszenie - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości lokalowej w miejscowości Kocmyrzów

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w miejscowości Kocmyrzów

 

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o pow. 25m2 stanowiącego własność gminy Kocmyrzów-Luborzyca położonego na działce nr 1/2 w m. Kocmyrzów obr.0008 dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KR1P/00164090/9. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz alarmową. Brak instalacji gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej. Okres najmu 2 lata.

 

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu: 270,00 zł netto (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych) plus należny podatek VAT. Kwota brutto wynosi 332,10 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa złote 10/100).

 

Organizator przetargu zastrzega, że w lokalu użytkowym będącym przedmiotem postępowania przetargowego nie może być prowadzona działalność gastronomiczna lub działalność która będzie związana z zakłócaniem ciszy nocnej. Lokal przeznacza się na działalność handlową lub usługową.

 

Własnym staraniem i na własne ryzyko najemca uzyska konieczne zezwolenia oraz własnym staraniem i na własny koszt dokona przystosowania lokalu do wymaganych potrzeb w zakresie prowadzonej działalności.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony tj. na okres 2 lat.

 

Przekazanie lokalu nastąpi w dniu zawarcia umowy na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego.

 

Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do pokrywania wszelkich opłat eksploatacyjnych. Ponadto Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu od pożaru, powodzi, zniszczenia i innych zdarzeń losowych.

 

Czynsz najmu podlegać będzie corocznej waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumenckich ogłoszonych przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wysokość wadium ustala się w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie: o/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004

 

Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 3 sierpnia 2021 r.

 

Uczestnik przetargu lub osoba go reprezentująca powinna przedstawić Komisji Przetargowej:

  • dokument potwierdzający wpłacenie wadium

  • dokument stwierdzający tożsamość

  • w przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

  • oświadczenie wskazujące rodzaj działalności gospodarczej, która ma być prowadzona w lokalu

  • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu i stanem lokalu

Brak jednego z powyższych dokumentów skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do przetargu.


Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia o godzinie 9.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej stawki czynszu za 1 miesiąc.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny najmu, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika konto. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu.

 

Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę netto w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustnego wygrywa przetarg.

 

Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana w terminie 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Od przetargu odstępuje się w przypadku nie zaoferowania nawet minimalnej wysokości miesięcznego czynszu za wynajmowany lokal.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 35 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

 

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

(-) Marek Jamborski

2021-07-13