Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

z dnia 16 stycznia 2023 roku

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn.zm.) , zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XXXIII/312/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, wraz z korektą tej Uchwały podjętą Uchwałami Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca: Nr XXXIV/324/2022 z dnia 24 maja 2022r. oraz Nr XXXIX/377/2022 z dnia 14 listopada 2022r., zwanego dalej Planem.

 

Wyłożenie projektu zmiany Planu Miejscowego odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

 

w terminie od 26.01.2023 r. do dnia 20.02.2023 r. w godz. od 11.oo do 14.oo.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.02.2023 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, o godz. 1000.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi do podejmowanej zmiany Planu do Wójta Gminy w formie papierowej na adres Urzędu Gminy lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

platformy ePUAP do dnia 07.03.2023 r.

 

Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

(-) Marek Jamborski

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca jest Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca. Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest pod adresem: https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/samorzad/urzad-gminy/ochrona-danych-osobowych-rodo/.

 

LINK DO OGŁOSZENIA: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2222477,ogloszenie-wojta-gminy-kocmyrzow-luborzyca-z-dnia-16-stycznia-2023-roku-o-wylozeniu-do-publicznego-w.html

2023-01-26