Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Obwieszczenie o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości w celu komunalizacji mienia

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

Obwieszczenie

o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości w celu komunalizacji mienia

 

Zgodnie z art 17 ust.4 Ustawy z dnia 10 maja 1990 przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U.z 1990r nr 32, poz.191, z póżn.zm.) oraz Uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego ( M.P.z 1990r, Nr.30,poz.2350 ) sporządzono kartę inwentaryzacyjną dla działki o nr ewidencyjnym 162 o pow. 0,5960 ha, położonej w miejscowości Prusy dla której nie ma urządzonej Księgi Wieczystej

Zgodnie z art. 17 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy oraz z załącznikiem do tej uchwały wykłada się do publicznego wglądu kartę inwentaryzacyjną nr 1/2022 na okres 30 dni począwszy od 29 lipca 2022 poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Jagiellońskiej 7 w Luborzycy.

Karta jest niezbędna do wydania decyzji Wojewody w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca z mocy prawa własności w/w działki.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej (informacji udziela P. Katarzyna Łojek Czado 12 387 14 00) powołanej Uchwałą Nr XXIII/222/2021 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 marca 2021

W przypadku braku uwag lub odmownym rozpatrzeniu uwag, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wystąpi do Wojewody Małopolskiego w Krakowie o stwierdzenie, iż Gmina Kocmyrzów-Luborzyca nabyła własność ww. nieruchomości z mocy prawa.

 

 

 

2022-07-29