Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

 

1. Wymagania niezbędne:
    1) Spełnienie wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
    2) wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie: gospodarki gruntami, zarządzania nieruchomościami, geodezji, prawa lub administracji),
    3) posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy zawodowej.
           
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji publicznej lub prowadzenie działalności o podobnych charakterze,
2) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz przepisów określających warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich lokalizacja,
3) preferowane wykształcenie technicznej
4) odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.
5)  Prawo jazdy kat. B.
       
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) planowanie, przygotowanie, koordynacja i nadzór zadań inwestycyjnych,
2) rozliczanie rzeczowe i finansowe inwestycji,
3) przekazywanie inwestycji do użytkowania,
4) należyte zabezpieczenia umowy, egzekucja kar i odszkodowań od wykonawców,
5) przygotowanie postępowań przetargowych w trybie PZP,
6) planowanie i organizowanie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla terenu gminy oraz obiektów gminnych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
7) planowanie i organizowanie oświetlenia dróg i miejsc publicznych

4. Warunki pracy:
1) z wybranym  kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na pełny etat, wynagrodzenie brutto zgodnie z wewnętrznym regulaminem wynagradzania  w przedziale 4600 -5400
2) w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania tej umowy organizuje się służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru,
3) w pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony do 7 miesięcy. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru,
4) godziny pracy: godziny urzędowania Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
5) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz nadzorem inwestycji w terenie.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1) podpisany list motywacyjny
2) podpisany życiorys zawodowy – CV
3) wypełnienie i podpisanie oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór w załączeniu)
4) podpisane oświadczenie kandydata dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunków (wzór w załączeniu)
5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
6) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i dyplomów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje
7) kopie zaświadczeń o ewentualnych ukończonych kursach, szkoleniach, referencje
8) kopia zakresu czynności wykonywanych u ostatniego pracodawcy,
9) osoby zamierzające korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych są zobowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Podpisane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na stanowisko Inspektora ds. Inwestycji  w Referacie Budownictwa  i Gospodarki Komunalnej”
1) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca
2)  osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy (hol, I piętro)  ul. Jagiellońska 7, 32- 010 Luborzyca

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 grudnia 2020 r.  do godz. 12:00, decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty które nie spełniają wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do kolejnego etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  i sprawdzianu wiedzy.

Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.


Luborzyca, dnia 15 grudnia 2020 r.                    

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Jamborski

Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:
2020-12-15