Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja dotycząca wyborów ławników

Przypominamy, że w dniu 30 czerwca 2019 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników:

 • do Sądu Okręgowego:
  III Wydział Karny – 1 ławnik
  VI Wydział Karny – 1 ławnik
  XI Wydział Cywilny Rodzinny - 1 ławnik
 • do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty
  IV Wydział Pracy – 1 ławnik
 1. Kto może zostać ławnikiem?
  ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
  • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • jest nieskazitelnego charakteru,
  • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 2. Kto nie może zostać ławnikiem?
  ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
  • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
  • adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
  • duchowni,
  • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
  • funkcjonariusze Służby Więziennej,
  • radni gminy, powiatu i województwa.
  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 3. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?
  Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy:
  1. Prezesi właściwych sądów
  2. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych.
  3. Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy.
 4. Wymagane dokumenty
  Karta zgłoszenia
  Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  5. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
   Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).
  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
  Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.
  Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub ze strony internetowej Gminy, a także w Biurze Rady Gminy /II piętro, pok. 33/ lub na Dzienniku Podawczym (I piętro, hol).
 5. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?
  Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2019r.
  Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
  Zgłoszenia kandydatów należy składać w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:
  w Biurze Rady Gminy /II piętro, pok. 33/ lub na Dzienniku Podawczym /I piętro, hol/..
 6. Opłaty
  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
  Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
  Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Podstawa prawna:
art. 158 – 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U.2019.52 z późn. zm.)

 

 

2019-06-19