Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy w dniu 28.12.2022r.

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2022 r. /środa/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XL Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2034.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2023-2035.
6. Uchwalenie Budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2023.
7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2023/2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+” oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa miejscowości Głęboka.
11. Nadanie nazwy w miejscowości Wilków.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

/-/ Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2022-12-23