Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 31.03.2022 r.

Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2022 r. /czwartek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Informacja Przedstawiciela firmy TAURON na temat prac realizowanych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
4. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kocmyrzów Luborzyca do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa- edycja 2022”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
8. Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
9. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca o charakterze regulacyjnym.
11. Rozpatrzenie skargi i petycji.
12. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu.
13. Przekazanie Komendzie Miejskiej PSP środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.
14. Zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Transmisja obrad Sesji dla Mieszkańców na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2022-03-25