Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 30.12.2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja na temat stanu zaawansowania budowy drogi S7 oraz modernizacji ulicy Kocmyrzowskiej.
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
4.  Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2035.
5. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior +” oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy do realizacji w roku 2020 programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
8. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w roku szkolnym 2019/2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2019-12-23