Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 29.11.2018 r.

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się II Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej I Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
3. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady.
4. Uchwalenie rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
5. Ustalenie zasad wypłaty i wysokości diet dla Radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.
6. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy.
7. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2019-01-02