Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 28.10.2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się XI Sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej X Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2018/2019.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

5. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Kocmyrzów-Luborzyca a Gminą Sułoszowa dotyczącego ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Kraków-Powiat.

6. Przeprowadzenie wyborów ławników.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca na wystąpienie z wnioskiem o skomunalizowanie działek nr 100/2, 101/2 w obrębie Rawałowice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/66/2019 z dnia 14.08.2019 r.

10. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

11. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Luborzyca.

12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji dla jednostek OSP.

14. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2025.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 

2019-10-22