Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 10.06.2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się IX Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VIII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Goszyce.
8. Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
9. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2019-06-05