Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 26.06.2023

Zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLVI Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
6.  Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Kraków.
8. Wyrażenie zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Wola Luborzycka obręb 0023.
9. Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczy.
10. Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji.
11. Zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2023-2035.
12.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/


/-/ Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2023-06-21