Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLIV Sesji Rady Gminy.
2. Zapoznanie się z koncepcją zagospodarowania centrum Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
4. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia
i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2024-2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych
oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kocmyrzów- Luborzyca.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
7. Rozpatrzenie skargi i petycji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

/-/ Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2023-04-19