Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 30.01.2023r.

Zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLI Sesji Rady Gminy.
2. Dyskusja z Przedstawicielami Kół Łowieckich na temat realizacji zadań z zakresu gospodarki
łowieckiej w obwodach łowieckich na terenie gminy.
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
4 Informacja na temat planu pracy Rady Gminy, Komisji na rok 2023 oraz zatwierdzenie planu
pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLI/324/2018 Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22.06.2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i
nadania jej statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-
Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 roku dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków na
dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr III/19/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-
Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 roku dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023.
8.Wyrażenie woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadań realizowanych w ramach Inicjatyw
Samorządowych na rok 2023 na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.
9. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/363/2022 z dnia
3.10.2022 r. .
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej
podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek
oświatowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rawałowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości
od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania i czystości na terenie Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca.
15 Zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2023-2035.
16. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

/-/ Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2023-01-25