Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXXVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (1)

W czwartek 14 lipca 2022 r. odbyło się posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, w którym udział wzięli Przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w osobach: Tomasz Manterys, Justyna Kwiatkowska oraz Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: Krzysztof J. Pucek, Krzysztof Śmigielski.

 

Posiedzenie rozpoczęło się od części proceduralnej, w trakcie której Rada przyjęła protokół z poprzedniej XXXV Sesji oraz zatwierdziła porządek obrad.

 

W drugim punkcie realizowanego porządku obrad miała miejsce dyskusja na temat przebiegu trasy rowerowej EuroVelo11 na terenie Gminy oraz zaprezentowane zostały wstępne projekty gminnych szlaków turystyczno-rowerowych.

 

W dalszej części obrad głos zabrał Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na Sesji informację o pracy w okresie pomiędzy XXXV a XXXVI Sesją Rady Gminy. Po zakończonym wystąpieniu pana Wójta informacje o pracy Stałych Komisji Rady Gminy przedłożyli ich Przewodniczący: Krzysztof Krupiński - Komisja Rewizyjna, Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług.

 

Następnie kontynuując obrady Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

• w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wilków

• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dojazdów

• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca nieruchomości niezabudowanej położonej w sołectwie Skrzeszowice

• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowych od osoby fizycznej, położonych w sołectwie Wola Luborzycka obręb 002

• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowych od osoby fizycznej zlokalizowanych w sołectwie Łuczyce obręb 0012

• w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w roku szkolnym 2022/2023

• w sprawie udzielenie dotacji z budżetu gminy dla jednostek OSP, działających na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2022 rok

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2022–2034

 

Posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówienie spraw bieżących i wolnych wniosków.

2022-07-14