Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXXIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 14.11.2022

W poniedziałek 14 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się od przyjęcia przez Radę porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XXXVIII Sesji Rady Gminy.

 

Pierwszym punktem realizowanego porządku obrad było wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego, w którym przedstawił zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy XXXVIII a XXXIX Sesją Rady. Po wystąpieniu pana Wójta, o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy, w analogicznym okresie, poinformowali ich Przewodniczący: Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Władysław Zięciak, który przedstawił informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Komisji oraz Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

 

Po zakończonych wystąpieniach Przewodniczących Stałych Komisji, kontynuując swoje obrady, Rada Gminy podjęła uchwały:

• w sprawie uchwalenie „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”;

• w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącej zmiany Statutu Sołectwa Rawałowice, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr XXV/237/2021 z dnia 31.05.2021 r.;

• w sprawie ustalenie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Filii Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Głębokiej;

• w sprawie w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4 i ust. 4A ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;

W dalszej części posiedzenia XXXIX Sesji Rady Gminy zostały uchwalone następujące uchwały:
• w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Kraków w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych;

• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łuczyce;

• w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca o wystąpienie z

wnioskiem o skomunalizowanie działki nr 199/3 w obrębie Skrzeszowice w trybie art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.;

• w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Radę Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Nr XXXVII/312/2022 z dnia 31marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca uchwalonego Uchwałą Nr XLII/327/2018 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 12 lipca 2018 roku;

• w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2022;
• w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2022-2034.

 

Posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.

 

Pliki do pobrania:
2022-11-14