Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXXII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

31 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się w trybie zdalnym, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z trwającą pandemią koronawirusa, posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Posiedzenie rozpoczęło się od części proceduralnej, w trakcie której Rada przyjęła protokół z poprzedniej Sesji oraz zatwierdziła porządek obrad. W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad, Wójt Gminy Marek Jamborski, przedstawił Radzie informację o pracy w okresie, jaki upłynął od poprzedniej XXXI Sesji Rady. Po wystąpieniu pana Wójta głos zabrał Zastępca Wójta Wiesław Wójcik, który poinformował o uruchomieniu dodatkowych kursów linii autobusowej 262, co ma nastąpić po zakończeniu trwającego obecnie okresu zdalnego funkcjonowania szkół.

 

W kolejnym punkcie obrad informację o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy w tym samym czasie przedstawili ich Przewodniczący: Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Krzysztof Krupiński - Komisja Rewizyjna oraz Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Doniec przedstawiła Ramowy Plan Pracy Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2022 rok.

 

W dalszej części posiedzenia Rada wysłuchała informacji na temat planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2022, które przedstawili ich Przewodniczący, a następnie podjęła uchwałę o zatwierdzeniu planu pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2022.

 

Kontynuując obrady, Rada Gminy podjęła na poniedziałkowej Sesji, następujące uchwały:

• w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, prowadzonego przez Gminę Kraków;

• w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie;

• w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej zmiany nazwy węzła drogi ekspresowej S-7 w miejscowości Zastów na obszarze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyła, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
2022-01-31