Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XLVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 28 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie XLVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której Radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XLVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

            Pierwszym punktem realizowanego porządku obrad była informacja o pracy w okresie pomiędzy XLVII a XLVIII Sesją Rady Gminy, którą przedstawił Radzie Wójt Gminy Marek Jamborski.

            Następnie głos zabrała Przewodnicząca  Gminnej Rady Seniorów Danuta Sokół, która w imieniu Seniorów z naszej gminy złożyła serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy w ostatnim czasie wsparli wszelkiego rodzaju spotkania i imprezy integracyjne, zorganizowane    dla naszych Seniorów. Następnie Sołtys Marszowic Andrzej Natkaniec zaprosił wszystkich obecnych na posiedzeniu Rady na otwarcie nowo wybudowanego placu zabaw w tej miejscowości, które odbędzie się 9 września br. Z kolei Sołtys Dojazdowa Halina Zięciak złożyła serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Markowi Jamborskiemu oraz całemu samorządowi za okazaną pomoc i wsparcie organizacji imprezy, podczas której uroczyście dokonano formalnego otwarcia budynku świetlicy wiejskiej w Dojazdowie i nowej linii aglomeracyjnej MPK, linii 272.

            Po tych podziękowaniach informację o działalności Stałych Komisji Rady w analogicznym czasie przedstawili ich Przewodniczący: Władysław Zięciak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Krzysztof Krupiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

            Kontynuując swoje obrady Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kocmyrzowie – Luborzycy;
  • w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie nieodpłatnego przejęcia infrastruktury wodociągowej położonej na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca i sprzedaży hurtowej wody;
  • w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca położonego w obrębie Kocmyrzów dla dotychczasowego najemcy - Rehabilitacja NZOZ „Madzia” Kocmyrzów;
  • w sprawie wyrażenie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowych od osób fizycznych, położonych w sołectwie Baranówka, obręb 0001;
  • w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określonej części

nieruchomości gruntowej w Rawałowicach na rzecz Spółki z o.o InPost Paczkomaty, na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na umieszczenie modułów automatów do sprzedaży usług pocztowych.

            Po zakończeniu tej części obrad Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Szlachta przedstawiła Radzie informację o pracach, kierowanej przez nią Komisji. Po wysłuchaniu ww. wystąpienia, Radni podjęli kolejne uchwały:

  • w sprawie uznania za bezzasadną skargi złożonej na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach;
  • w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach.
  • w sprawie uznania za bezzasadną skargi złożonej na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach;

 

            W dalszej części obrad Rada Gminy podjęta uchwałę w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania drogowego w 2023 roku,                                      oraz uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP. Ostatnie z podjętych na poniedziałkowej Sesji Rady uchwał to uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2023 oraz wprowadzenia zmian Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035.

            Posiedzenie XLVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z obowiązującym porządkiem obrad, realizacją punktu poświęconego sprawom bieżącym oraz przedstawieniu wolnych wniosków. 

Pliki do pobrania:
2023-11-06