Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XLVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 26 czerwca 2023 roku odbyło się posiedzenie XLVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja rozpoczęła się od czynności formalnych tj. przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie realizowanego porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił informację o pracy w okresie pomiędzy XLVI a XLVII Sesją Rady. Po wystąpieniu Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące działalności Stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie, przedłożyli ich Przewodniczący: Krzysztof Krupiński – Komisja Rewizyjna, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

Kolejnym punktem obrad XLVII Sesji Rady była publiczna debata nad „Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2022”, w której uczestniczyli mieszkańcy gminy, którzy wcześniej zgłosili swój akces do uczestnictwa w debacie oraz Radni Gminy. Wstępem do debaty było wystąpienie Przewodniczącej Rady Małgorzaty Doniec, która przedstawiła zasady na jakich zostanie ona przeprowadzona. Po wystąpieniu pani Małgorzaty Doniec głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na Sesji informację o założeniach i treści, będącego przedmiotem debaty „Raportu o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2022”. Wystąpienie pana Wójta zilustrowane było prezentacją multimedialną obrazującą treści znajdujące się w prezentowanym Raporcie. W trakcie debaty, na zgłoszone przez biorących w niej udział Radnych i mieszkańców zapytania, odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Marek Jamborski.

 

Po zakończeniu debaty Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy panu Markowi Jamborskiemu wotum zaufania. Uchwała ta została przyjęta przy 9 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących”.

 

Następnym, realizowanym tego dnia przez Radę Gminy punktem porządku obrad, było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2022. W zgodzie z obowiązującymi procedurami, rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego dotyczące wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2022. Po wystąpieniu pana Wójta odczytana została, przez Skarbnik Gminy Kornelię Łakomy, pozytywna opinia wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2022. Kontynuując realizację ww. punktu obrad głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy, którzy w swoich wystąpieniach wyrazili opinię dotyczącą wykonania budżetu. Pozytywną opinie przedstawili Przewodniczący czterech Stałych Komisji, natomiast jedna z Komisji wyraziła opinię negatywną. Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzysztof Krupiński, który przedstawił Radzie pozytywną ocenę wykonania budżetu Gminy za 2022 rok, a także wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2022. Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Krupiński odczytał treść „zdania odrębnego”, jakie w ww. sprawie zgłosił członek Komisji, Radny Tadeusz Rozpondek. Dopełnieniem przedłożonego Radzie Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej było wystąpienie Przewodniczącej Rady Małgorzaty Doniec, która odczytała zebranym uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie udzielenia

absolutorium Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Markowi Jamborskiemu.

 

Po zakończeniu powyższej procedury Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2022 rok. Uchwała została podjęta przez Radę przy 9 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.

W dalszej kolejności Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pana Marka Jamborskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2022 rok. Powyższa uchwała została przyjęta przez Radę Gminy przy 9 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”.

 

Kontynuując obrady Rada Gminy podjęła następnie uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Zgodnie z jej treścią w skład ww. zespołu weszli Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: Anna Szlachta, Grzegorz Marzec i Tadeusz Rozpondek.

W dalszej części obrad Radni podjęli podczas poniedziałkowej Sesji następujące uchwały:

- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Kraków;

- w sprawie wyrażenie zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności

nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Wola Luborzycka obręb 0023;

- w sprawie udzielenie dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczy;

- w sprawie przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji;

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2023 rok;

- w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023–
2035.

Posiedzenie XLVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, omówienie spraw bieżących i wolne wniosków.

 

Pliki do pobrania:
2023-06-27