Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XLV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W piątek 12 października 2018 r. odbyło się posiedzenie XLV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie to rozpoczęło się od przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XLIV Sesji Rady Gminy.

 

W pierwszym punkcie realizowanego podczas XLV Sesji Radu porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym informację o pracach w okresie pomiędzy XLIV a XLV Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po wystąpieniu pana Wójta sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie przedstawili ich Przewodniczący: pan Antoni Siry – Komisja Ładu Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pani Jadwiga Łach - Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna oraz pan Augustyn Kaczmarczyk –Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

W dalszej części obrad szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2017/2018 przedstawiła Radzie i obecnym na Sesji Sołtysom, Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją w naszej gminie pani Anna Szymczyk - Sierak.

Po wystąpieniu pani Dyrektor, Rada Gminy kontynuując swoje obrady, uchwaliła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu najmu dla NZOZ „MADZIA”,

  • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2022.

W następnym punkcie obrad pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawiła obecnym na Sesji informację podsumowująca pracę Rady Gminy w kadencji 2014-2018. Podobne sprawozdania przestawili Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy: pan Zbigniew RaźnyKomisja Rewizyjna, pani Jadwiga Łach - Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pan Antoni Siry – Komisja Ładu Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, pan Augustyna Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

XLV Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących.

 

2018-11-23