Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XL Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 5.12.2022r.

W poniedziałek 5 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XL Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Sesja rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której Radni przyjęli protokół z poprzedniej XXXIX Sesji Rady Gminy oraz zatwierdzili porządek obrad.

Po zakończeniu tej części posiedzenia, głos zabrał Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na Sesji informację o pracy w okresie pomiędzy XXXIX a XL Sesją Rady Gminy. Następnie, po zakończonym wystąpieniu pana Wójta, informację o przebiegu posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy przedstawili ich Przewodniczący: Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Katarzyna Konewecka- Hołój - Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Krzysztof Krupiński – Komisja Rewizyjna oraz Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

 

Kontynuując obrady, Rada Gminy podjęła na poniedziałkowej Sesji uchwały

 

• w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2023 rok. Zgodnie z jej treścią obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” / M.P. z 2022 r. poz. 995 / do kwoty 68,00 zł. za 1 dt, co oznacza, iż obniżona do kwoty 68,00 zł. za 1 dt średnia cena skupu żyta stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2023 rok na terenie Gminy Kocmyrzów Luborzyca;

 

• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

 

• w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

 

Następnie, Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Anna Szlachta, przedstawiła informację o pracach dotyczących otrzymanych i rozpatrzonych przez Komisję skargi, wniosku

i petycji. Po wystąpieniu pani Anny Szlachty oraz przeprowadzonej dyskusji Radni podjęli uchwały:

 

• w sprawie pozytywnego rozpatrzenia petycji dotyczącej odwodnienia działek położonych w miejscowości Sadowie, przy ulicy Jesionowej;

 

 

• w sprawie uznania, iż Rada Gminy nie jest właściwym organem do rozpatrzenia skargi złożonej przez myśliwych Koła Łowieckiego „Jarząbek” a dotyczącą zakłócania polowania prowadzonego przez myśliwych z ww. Koła przez Radną Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Katarzynę Konewecką -Hołój. Ponadto Komisja uznała, iż brak jest właściwego organu do przekazania powyższej skargi celem jej rozpatrzenia;

 

• w sprawie uznania za bezzasadną skargi złożonej przez Koło Łowieckie „Jarząbek” na postępowanie Sołtysa wsi Wilków;

 

• w sprawie uznania, iż Rada Gminy nie jest właściwym organem do rozpatrzenia wniosku złożonego przez Radną Gminy Kocmyrzów-Luborzyca panią Katarzynę Konewecką - Hołój oraz Sołtysa wsi Wilków pana Sławomira Mentel o przeprowadzenie kontroli względem przestrzegania przepisów prawa łowieckiego przez Koło Łowieckie „Jarząbek” oraz o zbadanie zdarzenia jakie miało miejsce w miejscowości Wilków w dniu 23.10.2022 r. i przekazania ww. wniosku celem rozpatrzenia go właściwemu organowi, to jest Zarządowi Okręgowemu.

W dalszej części obrad Rada podjęła na poniedziałkowej Sesji kolejne uchwały :

• w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości w miejscowości Wysiołek Luborzycki,

 

• w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Baranówka.

Posiedzenie XL Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zakończyło się, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, realizacja punktu poświęconego omówieniu spraw bieżących i przedstawieniu wolnych wniosków.

 

Pliki do pobrania:
2022-12-06