Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 28 października 2019 r. odbyło się posiedzenie XI Sesji Rady Gminy. Rozpoczęła się ona od wprowadzenia przez Radę zmian do planowanego porządku obrad poprzez dodanie dwóch, nowych punktów dotyczących przyjęcia uchwały w sprawie realizacji projektu pn.”Akademia Przedszkolaka” oraz informacji na temat planowanych działań związanych z komunikacją publiczną. Po przyjęciu porządku obrad, Radni zatwierdzili protokół z poprzedniej X Sesji Rady Gminy.

Kolejnym punktem realizowanego porządku obrad było wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego, który przedstawił zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy X a XI Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące działalności w tym samym czasie złożyli Przewodniczący Stałych Komisji Rady: Krzysztof Krupiński – Komisja Rewizyjna, Katarzyna Konewecka-Hołój – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Jadwiga Łach – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Grzegorz Marzec – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

W dalszej części obrad Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Anna Szymczyk-Sierak przedstawiła obecnym na Sesji prezentację multimedialną zawierającą szczegółowe informacje o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2018/2019. Po zakończeniu wystąpienia pani A. Szymczyk-Sierak, Rada Gminy podjęła uchwałę o przyjęciu przedstawionej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2018/2019. Również dwie kolejne z przyjętych przez Radę uchwał dotyczyły problematyki oświatowej. Były to uchwały w sprawie:

 

  • ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kocmyrzów-Luborzyca a Gminą Sułoszowa dotyczącego ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Kraków-Powiat

Następnie Rada Gminy przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad, którym było przeprowadzenie wyborów ławników sądów powszechnych. Procedura ta rozpoczęła się od przyjęcia przez Radę uchwały w sprawie Regulaminu wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. Po przyjęciu ww. uchwały radna Anna Szlachta, kierująca specjalnie w tym celu powołanym zespołem ds. opiniowania kandydatów na ławników, przedstawiła zebranym informację o pozytywnej ocenie wszystkich zgłoszonych z terenu naszej gminy kandydatur. Kolejnym punktem posiedzenia były wybory ławników. W wyniku przeprowadzonego głosowania zostali nimi : pani Halina Zięciak - Sąd Okręgowy w Krakowie, pani Aleksandra Pieniążek - Sąd Okręgowy w Krakowie, pani Danuta Sokół - Sąd Okręgowy w Krakowie oraz pani Małgorzata Natkaniec - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty.

W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy, po wysłuchaniu informacji Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anny Szlachty, podjęła uchwałę o uznaniu za bezzasadną skargi na działalność Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Kontynuując swoje obrady Rada Gminy podjęła następnie kolejne uchwały:

  • w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca na wystąpienie z wnioskiem o skomunalizowanie działek nr 100/2, 101/2 w obrębie Rawałowice

  • w sprawie zmiany Uchwały Nr X/66/2019 z dnia 14.08.2019 r.

  • w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

  • w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Luborzyca

Po przyjęciu ww. uchwał Rada Gminy wysłuchała przedstawionej przez Przewodniczącą Rady Małgorzatę Doniec informację o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 

Realizując przyjęty porządek XI Sesji Rady Gminy, Radni, podjęli na poniedziałkowej Sesji kolejne uchwały:

  • w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji dla jednostek OSP

  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

  • w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019- 2025

  • w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.”Akademia Przedszkolaka” w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Socjalnego

Po przyjęciu powyższych uchwał, Zastępca Wójta Gminy Wiesław Wójcik, przedstawił obecnym na XI Sesji Rady Gminy informację dotyczącą planowanych działań związanych z komunikacją publiczną. Przedstawiona informacja stała się przedmiotem ożywionej dyskusji o komunikacji publicznej w naszej gminie, w której obok Radnych i Sołtysów aktywnie uczestniczyli obecni na Sesji mieszkańcy naszej gminy.

 

Ostatnim punktem porządku obrad XI Sesji Rady były sprawy bieżące i wolne wnioski.W trakcie jego realizacji interpelacje na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec złożył Radny Mariusz Wąsowicz.

 

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2019-10-29