Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

X Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

14 sierpnia 2019 roku odbyło się posiedzenie X Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której obok radnych, sołtysów i mieszkańców gminy udział wzięli także Goście w osobach Dyrektora Szpitala w Proszowicach dr n. med. Grzegorza Gałuszki oraz pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. POZ pani Justyny Miłek.

 

W pierwszym punkcie obrad Rada przyjęła protokół z posiedzenia poprzedniej IX Sesji Rady Gminy.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Dyrektor Szpitala w Proszowicach Grzegorz Gałuszka. Głównym tematem jego wystąpienia była przyszłość Ośrodka Zdrowia w Skrzeszowicach, podlegającego organizacyjnie proszowickiemu szpitalowi. W swoim wystąpieniu Dyrektor G. Gałuszka podkreślił, iż przyszłość tej placówki stoi pod znakiem zapytania. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt mała liczba zadeklarowanych pacjentów, których w chwili obecnej jest 788. Taka sytuacja powoduje, iż Ośrodek Zdrowia w Skrzeszowicach od kilku lat przynosi straty finansowe, które pokrywane są z budżetu Szpitala w Proszowicach. Zdaniem Dyrektora G. Gałuszki dalsze istnienie tego ośrodka uwarunkowane jest przede wszystkim przyrostem liczby zadeklarowanych pacjentów, których liczba winna wzrosnąć o około 500 osób w stosunku do dnia dzisiejszego. Kontynuując swoją wypowiedź pan G. Gałuszka podkreślił, iż :”...nie jest moim celem likwidacja ośrodka w Skrzeszowicach, jednak aby mógł on dalej funkcjonować jego sytuacja ekonomiczna musi ulec poprawie, a to możliwe jest tylko w przypadku wzrostu liczby zadeklarowanych pacjentów. Sądzę, iż poprawa jest przy wspólnym naszym wysiłku możliwa, ale wymaga to podjęcia wspólnych działań i rozmów. Dlatego też apeluję aby w ciągu najbliższych dwóch miesięcy podjąć razem wszelkie możliwe działania, których głównym celem będzie wzrost liczby zadeklarowanych pacjentów”. Po wystąpieniu Dyrektora G. Gałuszki odbyła się dyskusja z udziałem radnych i sołtysów, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali potrzebę dalszego istnienia ośrodka, a także wskazywali na konieczne działania, które winien podjąć Szpital w Proszowicach celem zwiększenia jego atrakcyjności dla obecnych i „nowych” pacjentów.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Dyrektor G. Gałuszka zadeklarował, iż od dnia 19 sierpnia 2019 roku w Ośrodku Zdrowia w Skrzeszowicach w każdy wtorek zapewniona będzie opieka pielęgniarska (pobór materiałów do badań laboratoryjnych, wykonywanie badań EKG oraz iniekcji itp.) w godzinach 8.00 – 12.00, w każdą zaś środę opieka lekarska w godzinach popołudniowych do godziny 16.00, natomiast wizyty domowe odbywać się będą w godzinach 16.00 – 18.00. Ponadto we wrześniu 2019 roku zorganizowana zostanie w Ośrodku Zdrowia w Skrzeszowicach „Biała Niedziela”, w trakcie której można będziecie bezpłatnie skorzystać m.in. z konsultacji lekarskich, zmierzyć poziom cukru, czy też ciśnienia tętniczego krwi.

Następnym, realizowanym przez Radę Gminy punktem porządku obrad, było wystąpienie Wójta Gminy Marka Jamborskiego, który przedstawił obecnym na Sesji informację o pracy w okresie pomiędzy IX a X Sesją Rady Gminy.

Po wystąpienia Wójta Gminy, sprawozdania dotyczące działalności w analogicznym okresie przedłożyli zebranym Przewodniczący Stałych Komisji Rady: Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Katarzyna Konewecka – Hołój, która przedstawiła informacje o wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Jako ostatnia głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Anna Szlachta, która przedstawiła Radzie informacje dotyczące dwu jednobrzmiących skarg złożonych na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Po wysłuchaniu powyższej informacji, Rada Gminy podjęła dwie uchwały, w których uznała częściową zasadność skarg złożonych na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy w związku ze skażeniem mikrobiologicznym wody pitnej dostarczanej wodociągiem publicznym Sadowie – zbiornik w Łuczycach (zbiornik pod Kopcem).

Kontynuując obrady, Rada Gminy, podjęła podczas posiedzenia X Sesji następujące uchwały:

  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/108/2016 z dnia 18.02.2016 r dotyczącej diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych (Sołtysów) Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/06 z dnia 28.12.2006 r. dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikaty oraz zasad sprzedaży lokali użytkowych
  • W sprawie uchwaleniu zasad udzielania stypendiów dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych i uczniów Szkół Ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Michałowice, Mogilany, Wielka Wieś porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2020-2021
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  • w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji dla jednostek OSP
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2019
  • w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019- 2025

 

Ostatnim punktem porządku obrad X Sesji Rady było omówienie spraw bieżących i wolne wnioski. W trakcie jego realizacji interpelację na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec złożył Radny Mariusz Wąsowicz.

RAPORTY z przeprowadzonych głosowań:

Pliki do pobrania:
2019-08-15